Debata otwarta

Plan rozwoju polskiego rolnictwa

25 września, godz. 14:00

Programowanie rozwoju polskiego rolnictwa z uwzględnieniem „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2030” jest ogromnie istotnym procesem z uwagi na konieczność wdrażania dokumentów programowych ONZ, Unii Europejskiej i Rządu Polskiego (Europejski Zielony Ład, Wspólna Polityka Rolna (Krajowy Plan Strategiczny), Polityka Spójności 2021-2027, Krajowa Polityka Rolna, Pakt dla Obszarów Wiejskich i Ustawa o Finansowaniu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Długoterminowa Wizja Obszarów Wiejskich).
Wymienione powyżej dokumenty wymagają analizy i szerokiej dyskusji, a ponadto konsultacji oraz współpracy wszystkich zainteresowanych instytucji, producentów i przetwórców, zaangażowanych w ich wdrożenie. Od jej efektów zależeć będzie przyszłość tego kluczowego sektora gospodarki i bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
Strony zainteresowane rozwojem gospodarki żywnościowej jako sektora – czyli producenci, przetwórcy bądź instytucje okołorolnicze, mogą wywierać wpływ na poprawę jakości produktu, promocję polskiej marki w Europie i na świecie. Pozytywne postrzeganie polskiej zdrowej żywność jest szansą na pobudzenie popytu, a tym samym zwiększenia polskiego eksportu. Podniesienie poziomu rozwoju technologicznego, będzie szansą rozwoju terenów wiejskich w aspekcie infrastruktury, biogospodarki, aktywności społecznej i zawodowej.

Podsumowanie debaty:

Anna Gembicka, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiła dokumenty programowe rządu polskiego dotyczące rozwoju  rolnictwa i obszarów wiejskich, w szczególności Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030, które są konsultowane do końca września 2023. Podkreśliła, że aktualizacja dokumentów wynika ze zmieniającego się otoczenia. Ostatnie kilka lat to sytuacje, które nigdy wcześniej nie miały miejsca we współczesnym świecie: pandemia COVID -19 oraz wojna w Ukrainie wymusza na nas podejmowanie działań, które będą odpowiadały na bieżące problemy i wyzwania. Strategia ma być dokumentem żywym, który się zmienia i dostosowuje do otoczenia. Natomiast najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed polskim rządem w dziedzinie rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Polski. W tym celu podejmowane są działania w ramach m.in. Krajowego Planu Strategicznego.

Europarlamentarzysta Krzysztof Jurgiel  omówił dokumenty programowe Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich, wskazując jednocześnie na zmieniające się podejście do rolnictwa na przestrzeni lat, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i Komisji Europejskiej. Podkreślił, że potrzebujemy realizacji strategii dla poszczególnych sektorów
branży rolno-spożywczej. Te przyjęte kilka lat temu należy zaktualizować, ale przede
wszystkim – realizować. Dzisiaj rolnictwo europejskie potrzebuje większego budżetu o co sam Europoseł zabiega w PE, działania w tym kierunku podejmuje również Janusz
Wojciechowski – Europejski Komisarz ds. Rolnictwa.

Marek Zagórski, Prezes Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) zwrócił natomiast uwagę na to, że utrzymanie pozycji polskiej gospodarki rolno-spożywczej w dużej mierze zależy od tego czy będzie się rozwijała produkcja zwierzęca w naszym kraju. Podkreślił rolę Orlenu, który obok KGS zaczyna pełnić znaczącą rolę w polskim rolnictwie, m.in poprzez budowę tłoczni rzepaku w Kętrzynie. Krajowa Grupa Spożywcza chce pełnić na rynku rolę taką jaką ma na rynku buraka cukrowego. Jako pierwsi ogłaszają ceny zakupu i można powiedzieć, że to inni muszą się dostosowywać do ich propozycji. Grupa ciągle się rozwija, w jej skład wchodzą nowe podmioty oraz podejmuje działania w kolejnych rodzajach produkcji. Celem KGS jest zbudowanie silnego holdingu spożywczego również w dziedzinie nasiennictwa.

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor z Polskiej Izby Mleka podkreśliła, że w branż mleczarskiej dużo zależy od  sposobu zarządzania spółdzielniami. Tam, gdzie wprowadzono nowe modele funkcjonowania,  dostosowując spółdzielnie do  nowych wyzwań i czasów, będą się one rozwijały czego mamy dobre przykłady w Polsce. Podkreśliła również wagę eksportu produktów mlecznych na Ukrainę i zaapelowała do polityków o większą rozwagę, gdy proponują wprowadzenia sankcji bez uzgodnienia z branżą.

Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej powiedziała, że musimy wyciągnąć
wnioski z konfliktu na Ukrainie. Zauważyła, iż lepiej mieć Ukrainę w Unii Europejskiej niż poza nią, gdyż wtedy musi spełniać wymogi te same co polscy i europejscy rolnicy. Wskazała również, że nie powinniśmy być jedynie hubem i korytarzem dla zboża z Ukrainy, a miejscem przetwórstwa tych produktów, żeby na tym zarabiać.

Marzena Trajer z KOWR podkreśliła rolę eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Wartość eksportu rośnie z roku na rok. KOWR uczestniczy w wielu wydarzeniach targowych na całym świecie i zaprasza do współpracy wszystkie branże. Rolą KOWR jest wpieranie wszelkich działań promujących polską żywność w Europie i na świecie. Jak dotychczas, dobrze się to udaje, o czym świadczy zainteresowanie i marka polskiej żywności.

Jerzy Wierzbicki, Prezes PZPBM podkreślił, że branża sektora wołowiny od kilku lat posiada jako jedyna strategię rozwoju i ją realizuje. Dzięki temu polski sektor wołowiny jest jednym z najbardziej stabilnych rynków w Polsce. Zrzeszenie jest nastawione na współpracę i poszukiwanie wspólnych rozwiązań, które często wyprzedzają, to co się dzieje na poziomie UE. Tak był z produkcją zrównoważoną i dobrostanem. Niebagatelną rolę w ich działaniach ma fakt, że ich strategia został przygotowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co ułatwia jej wdrażanie. Nauczeni doświadczeniem wyznaczają sobie cele krótkoterminowe, które po akceptacji resortu chcą realizować i wdrażać.

Z kolei Krzysztof Nykiel, Prezes FGŻRP omówił aktualną sytuację producentów rolnych i stwierdził, że jest ona zła. Oprócz branży buraka cukrowego, nie widać bowiem elementów wzrostu. Docenił funkcjonowanie KGS, ale jednocześnie uznał, że jednym z naszych największych problemów jest brak u rolników chęci do współpracy w łańcuchu
dostaw. Zaznaczył, iż nie chciałby, aby KGS pełniła funkcję interwencyjną na rynku rolnym a raczej bardziej rozwojową, również w innych branżach rolnictwa. W podsumowaniu wszyscy uczestnicy debaty wskazywali, na rolę przetwórstwa i potrzebę jej wzmocnienia, jak również potrzebę wspierania współpracy rolników, ale też  odpowiednie przygotowanie się na akcesję Ukrainy do struktur UE.

Moderator:

Jacek Zarzecki

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Element graficzny

Paneliści:

Krzysztof Jurgiel

 Krzysztof Jurgiel  

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość
Marek Zagórski

 Marek Zagórski  

Przewodniczący Komitetu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej FPP i KIG, Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.,

Jerzy Wierzbicki

 Jerzy Wierzbicki  

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
Agnieszka Maliszewska

Agnieszka Maliszewska

Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka

Robert Telus

Anna Gembicka

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Monika Piątkowska

Monika Piątkowska

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej

Krzysztof_Nykiel

 Krzysztof Nykiel  

Prezes Zarządu Federacji Gospodarki Żywnościowej RP

Marzena Trajer

Dyrektor Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa