Debata otwarta

Plan rozwoju polskiego rolnictwa

25 września, godz. 14:00

Programowanie rozwoju polskiego rolnictwa z uwzględnieniem „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2030” jest ogromnie istotnym procesem z uwagi na konieczność wdrażania dokumentów programowych ONZ, Unii Europejskiej i Rządu Polskiego (Europejski Zielony Ład, Wspólna Polityka Rolna (Krajowy Plan Strategiczny), Polityka Spójności 2021-2027, Krajowa Polityka Rolna, Pakt dla Obszarów Wiejskich i Ustawa o Finansowaniu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Długoterminowa Wizja Obszarów Wiejskich).
Wymienione powyżej dokumenty wymagają analizy i szerokiej dyskusji, a ponadto konsultacji oraz współpracy wszystkich zainteresowanych instytucji, producentów i przetwórców, zaangażowanych w ich wdrożenie. Od jej efektów zależeć będzie przyszłość tego kluczowego sektora gospodarki i bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
Strony zainteresowane rozwojem gospodarki żywnościowej jako sektora – czyli producenci, przetwórcy bądź instytucje okołorolnicze, mogą wywierać wpływ na poprawę jakości produktu, promocję polskiej marki w Europie i na świecie. Pozytywne postrzeganie polskiej zdrowej żywność jest szansą na pobudzenie popytu, a tym samym zwiększenia polskiego eksportu. Podniesienie poziomu rozwoju technologicznego, będzie szansą rozwoju terenów wiejskich w aspekcie infrastruktury, biogospodarki, aktywności społecznej i zawodowej.
Konkluzje z debaty o kierunkach rozwoju polskiego rolnictwa przekazane będą wszystkim zainteresowanym instytucjom i ugrupowaniom politycznym.

Moderator:

Jacek Zarzecki

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Element graficzny

Paneliści:

Krzysztof Jurgiel

 Krzysztof Jurgiel  

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość
Marek Zagórski

 Marek Zagórski  

Przewodniczący Komitetu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej FPP i KIG, Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.,

Jerzy Wierzbicki

 Jerzy Wierzbicki  

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
Agnieszka Maliszewska

Agnieszka Maliszewska

Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka

Robert Telus

Anna Gembicka

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Monika Piątkowska

Monika Piątkowska

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej

Krzysztof_Nykiel

 Krzysztof Nykiel  

Prezes Zarządu Federacji Gospodarki Żywnościowej RP

Marzena Trajer

Dyrektor Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa