KONGRES

Dialog o gospodarce 2022

23-24.11.2022 HOTEL SHERATON WARSZAWA

Kongres Federacji Przedsiębiorców Polskich

KONGRES FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

POLSKICH (FPP)

KONGRES FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH (FPP) to wydarzenie łączące przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski oraz w wymiarze międzynarodowym. Rozwój Polski może być jedynie realizowany z silnym wsparciem polskiej gospodarki, polskich firm i przy zaangażowaniu kapitału zagranicznego w Polsce. Kongres Dialog o Gospodarce umożliwi wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu w obszarze gospodarczym i społecznym. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia czyni go jednym z unikalnych w skali kraju mini szczytem gospodarczym, w którym wszystkie strony mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych i przyszłych wyzwań gospodarczych.

23.11 Środa

10:00 – 10:30

UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Beata Daszyńska-Muzyczka

Przewodnicząca Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Wystąpienie Minister Finansów

Magdalena Rzeczkowska

Minister Finansów

Wystąpienie Ministra Rozwoju
i technologii

Waldemar Buda

Minister Rozwoju i Technologii

Wystąpienie otwierające

„WYZWANIA DLA POLSKIEJ GOSPODARKI”

Wystąpienie otwierające

Zbigniew Jagiełło

Menedżer, Strateg, Innowator

10:30 – 12:00

DEBATA PLENARNA OTWIERAJĄCA

NAJPIERW GOSPODARKA

 • Co wynika z gospodarczych prognoz dla Polski? Jak mocno obciąża Polskę status kraju przyfrontowego?
 • Jaką strategię powinno przyjąć państwo w gospodarce, a jaką przyjmuje dziś biznes? Czeka nas zaciskanie pasa?
 • Ryzyko gospodarczej zapaści z dwucyfrową, uporczywą, inflacją? Na ile jest poważne i jak mocno może wzrosnąć bezrobocie? Największe ryzyka dla gospodarki i polskich firm
 • Będą potrzebne kolejne tarcze dla biznesu?
 • Polska gospodarka bez KPO? Jak sobie poradzi? Gospodarcze scenariusze dla Polski
 • Rola banków, w tym BGK, w finansowaniu inwestycji i utrzymaniu gospodarki „na plusie”
 • Gospodarcze szanse nawet w kryzysie. Jak je wykorzystać na poziomie kraju i w biznesie?

MODERATOR

Paweł Czuryło

Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

 • Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – Prezes Zarządu Beata Daszyńska-Muzyczka
 • Krajowa Izba Gospodarcza – Prezydent Andrzej Arendarski
 • Bank Pekao S.A. – Wiceprezes Zarządu Jerzy Kwieciński
 • Asseco S.A. – Prezes Zarządu Adam Góral
 • Budimex S.A. – Członek Rady Nadzorczej Dariusz Blocher
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Przewodniczący Marek Kowalski
 • Astra Zeneca – Public & Government Affairs Director Piotr Najbuk
 • Roche – Market Access Director Krzysztof Adamcewicz

12:00 – 12:30 PRZERWA KAWOWA

12:30 – 14:30 DEBATY TEMATYCZNE

14:30 – 15:30 LUNCH

Debaty tematyczne

DZIEŃ PIERWSZY 23.11.2022

Kluczowe działania chroniące polską gospodarkę w obliczu kryzysu energetycznego

SALA BRUKSELA

MODERATOR

Piotr Wołejko

Ekspert ds. Społeczno-Gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego
  Łukasz Marciniak
 • CMC Poland – Prezes Zarządu Jerzy Kozicz, Przewodniczący Komitetu Energii i Środowiska FPP
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej PSEW – Prezes Zarządu Janusz Gajowiecki
 • Polskie Stowarzyszenia Fotowoltaiki – Dyrektor ds. prawnych i regulacji dr Dariusz Mańka
 • EY – Menedżer Michał Kempa
Przeczytaj opis

Rosyjska inwazja na Ukrainę przyniosła energetyczne otrzeźwienie i podkreśliła konieczność przechodzenia z węglowodorów do odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w unijną politykę Zielonego Ładu, a także w oczekiwania społeczne oraz, w coraz większym stopniu, oczekiwania biznesu. Jednocześnie nastąpił znaczący wzrost kosztów energii i jej nośników, co zagraża funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych, jak i całej gospodarki. W tej sytuacji niezbędne jest podjęcie działań mitygujących wzrost cen dla przedsiębiorców, jak zapewnienie wsparcia płynnościowego oraz obniżenie kosztów działalności przez redukcję bądź eliminację rozmaitych opłat, w szczególności powiązanych z energią. Dodatkowo należy zmodyfikować ograniczenia w poborze gazu i dostosować je do specyfiku przemysłu, poprzez wprowadzenie m.in. ograniczeń tygodniowych bądź dłuższych, w miejsce rozliczania godzinowego, a także mechanizm DSR – dobrowolne ograniczenia zapotrzebowania na gaz za wynagrodzeniem, wzorem rynku energii elektrycznej. Działania średnio i długoterminowe dotyczą głównie obszaru OZE. Musimy ponownie odbyć merytoryczną dyskusję o wpływie OZE na bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz barierach rozwoju OZE w naszym w kraju, od zagospodarowania przestrzennego, przez liberalizację zasady 10H dla lądowych farm wiatrowych, po przyłączenia do sieci. Potrzebujemy zaangażować przemysł w autoprodukcję energii z OZE – a do tego niezbędne są regulacje ułatwiające takie działanie oraz zagwarantowanie źródeł finansowania dla tych, którzy nie są w stanie pokryć całości kosztów inwestycyjnych.

Zwiększenie roli kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych

SALA PLENARNA

MODERATOR

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

 • Prokuratoria Generalna – Prezes Mariusz Haładyj
 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Tomasz Żuchowski
 • Posłanka na Sejm RP, Platforma Obywatelska – Maria Janyska
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich – Dyrektor Działu Prawnego Grzegorz Lang
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) – Prezes Jan Styliński
 • Impel S.A. – Prezes Zarządu Grzegorz Dzik
 • Rekeep Polska S.A. – Prezes Zarządu Radosław Maraszek

Finansowanie publiczne ochrony zdrowia – realizacja ustawy 7 proc. PKB na zdrowie

SALA ATENY + AMSTERDAM

MODERATOR

Klara Klinger
Dziennik Gazeta Prawna
 • Ministerstwo Zdrowia – Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski
 • Sejmowa Komisja Zdrowia, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość –
  Przewodniczący Tomasz Latos
 • Sejmowa Komisja Zdrowia, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska –
  Posłanka na Sejm RP Katarzyna Lubnauer
 • Sejmowa Komisja Zdrowia, Klub Parlamentarny Koalicja Polska –
  Poseł na Sejm RP Dariusz Klimczak
 • Sejmowa Komisja Zdrowia, Koalicyjny Klub Poselski Lewicy –
  Posłanka na Sejm RP Marcelina Zawisza
 • Polska 2050 – Posłanka na Sejm RP Hanna Gill-Piątek
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Główny Ekonomista Łukasz Kozłowski
Przeczytaj opis

Osiągnięcie istotnej poprawy jakości i dostępności świadczeń ochrony zdrowotnej nie będzie możliwe bez zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację tego celu, jak również zwiększenia efektywności alokacji dostępnych już zasobów. Przyjęta w ubiegłym roku w ramach Polskiego Ładu nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych przewiduje systematyczny wzrost publicznych nakładów, do poziomu 7% PKB w 2027 r. Mimo uchwalonych rozwiązań legislacyjnych, wciąż pozostaje wiele niewiadomych. Źródła finansowania zwiększonych wydatków na zdrowie nie zostały bowiem określone – w konsekwencji, aby ustawowe zapisy zostały faktycznie zrealizowane, konieczne będzie zapewnienie dodatkowych 54 mld zł rocznie. Już teraz należy zatem podjąć dyskusję na temat kierunków przyszłych reform systemu publicznego finansowania ochrony zdrowia, uwzględniając implikacje wyboru modelu opartego o zwiększanie bezpośrednich dotacji budżetu państwa lub też zapewnianie dodatkowych źródeł dochodów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródła wzrostu w czasach niepewności

SALA WARSZAWA

Arkadiusz Pączka

MODERATOR

Tomasz Jóźwik

Dziennik Gazeta Prawna

 • PFR S.A. – Wiceprezes Zarządu Bartosz Marczuk
 • Pekao S.A. – Wiceprezes Zarządu dr Jerzy Kwieciński
 • Budimex S.A. – Członek Rady Nadzorczej Dariusz Blocher
 • KUKE S.A. – Prezes Zarządu Janusz Władyczak
 • LPP S.A. – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych Przemysław Mitraszewski
 • Kronospan S.A. – Członek Zarządu Krzysztof Aleksandrowicz
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pączka
Przeczytaj opis

Jesteśmy świadkami jednej z największych transformacji światowej gospodarki w ostatnich stu latach. Wojna, przerwane łańcuchy dostaw, wahania cen energii oraz niespotykane wcześniej interwencje rządów próbujących ratować gospodarkę – to wszystko sprawia, że po pandemii nie możemy wrócić do business as usual. Z drugiej strony deglobalizacja stwarza niesamowitą szansę dla polskich firm, które mogą zająć miejsce zagranicznej konkurencji. Od co najmniej kilku lat toczy się ożywiona dyskusja o nearshoringu, czyli skracaniu łańcuchów dostaw oraz reshoringu, a więc relokacji produkcji do kraju macierzystego.

W skrócie: rośnie znaczenie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i jest to szansa dla polskich firm, które już w przeszłości udowodniły, że mogą np. stanowić podporę niemieckiej branży automotive.

Żeby tego dokonać niezbędny jest kapitał na rozwój bądź ekspansję zagraniczną. Po lockdownie ani firmy ani rządy nie mają tych środków więc pojawia się pytanie w jaki sposób zapewnić sobie środki na rozwój. System bankowy może zapełnić lukę i po raz kolejny odegrać kluczową rolę w ekspansji polskich firm. W niepewnej sytuacji nie jest to jednak proste zadanie. Kluczowe jest uwzględnienie ryzyka i odpowiedni dobór wspieranych kierunków i produktów. Tym bardziej, że same banki z uwagi na załamanie na rynku hipotecznym mają pewne problemy. Banki mają więc szansę odegrać kluczową rolę w rozwoju i ekspansji firm, jednak ograniczone zasoby sprawiają, że muszą tego dokonać mądrze – koncentrując się tam gdzie wniosą największą wartość dodaną bez narażania się na zbyt duże ryzyko.

24.11 Czwartek

10:00 – 11:30

DEBATA PLENARNA DRUGI DZIEŃ

ROLA POLEK W BUDOWANIU
NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

 • Nest Bank – Wiceprezes Karolina Mitraszewska
 • Microsoft Polska – Członkini Zarządu Magdalena Kasiewicz
 • KUKE S.A. – Wiceprezes Zarządu Katarzyna Kowalska
 • Klub 30% w Polsce – Członkini Komitetu Sterującego Iweta Opolska, Ekspert „Kobiety w energetyce”
 • Blue Media – CFO, Dyrektor Finansowy Ewa Woroszył, Członkini Klubu 30% w Polsce
 • Benefit Systems S.A. – CFO, Dyrektor Finansowy Bartosz Józefiak, Członek Klubu 30% w Polsce

MODERATOR

Paweł Czuryło

Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

11:30 – 12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00 – 14:00 DEBATY TEMATYCZNE

14:00 – 15:30

DEBATA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA

REKOMENDOWANE KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI

 • Pekao S.A. – Wiceprezes Zarządu dr Jerzy Kwieciński
 • Budimex S.A. – Członek Rady Nadzorczej Dariusz Blocher
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Prezes Zarządu Jan Styliński
 • CMC Poland – Prezes Zarządu Jerzy Kozicz, Przewodniczący Komitetu Energii i Środowiska FPP
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego – dr Piotr Karniej
 • Rekeep Polska S.A. – Prezes Zarządu Radosław Maraszek
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pączka
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Główny Ekonomista Łukasz Kozłowski
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Ekspert Ds. Społecznych Teresa Hernik
Marek Kowalski

MODERATOR

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

15:30 – 16:30 LUNCH

Debaty tematyczne

DZIEŃ DRUGI 24.11.2022

Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury i budownictwa – szanse i zagrożenia dla rynku

SALA PLENARNA

MODERATOR

Konrad Wyrwas
Dyrektor ds. Strategii Rozwoju i Public Relations Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Tomasz Żuchowski
 • Centralny Port Komunikacyjny – Prezes Zarządu Mikołaj Wild
 • KUKE S.A. – Wiceprezes Zarządu Katarzyna Kowalska
 • Budimex S.A. – Prezes Zarządu Artur Popko
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Prezes Zarządu Jan Styliński
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Główny Ekonomista dr Damian Kaźmierczak
 • UNIBEP S.A. – Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Grupy
  Przemysław Janiszewski, Przewodniczący Komitetu Energii PZPB
Przeczytaj opis

Budownictwo, w szerokim jego zakresie, jest szczególnie podatne na koniunkturę rynkową. Jest uzależnione od łańcuchów dostaw krajowych i międzynarodowych, sytuacji na rynku pracy, sytuacji finansowej inwestorów publicznych i prywatnych oraz ich chęci do inwestowania, kosztów pracy, kosztów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych, etc. Wszystkie powyższe elementy występuję i wpływają, w obecnej chwili, ze zdwojoną siłą na sytuację budownictwa w Polsce. Do tego dochodzi jeszcze konflikt zbrojny na Ukrainie, który w znacznym stopniu determinuje sytuację gospodarczą i społeczną.

Jaki jest stan inwestycji liniowych i punktowych w pięciu zasadniczych obszarach budownictwa: drogi, koleje, energetyka, budownictwo hydrotechniczne, budownictwo kubaturowe i przemysłowe. Czy występują poważne zagrożenia realizacji inwestycji w toku? Co nas czeka w krótkiej perspektywie i w perspektywie do końca dekady – czy zagrożone są plany strategiczne, a może nawet te krótkoterminowe? Czy mamy lub możemy mieć wpływ na to co nas czeka w infrastrukturze i budownictwie? Jakie zagrożenia niesie w najbliższym okresie trwający konflikt na Ukrainie, ale też i szanse po jego zakończeniu, – czy nadzieje polskich firm na udział w odbudowie są nadziejami realnymi?

E-commerce narzędziem zwiększającym rolę MSP w eksporcie

SALA WARSZAWA

MODERATOR

Arkadiusz Pączka

Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej
  Marianna Sidoroff
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu – Członek Zarządu Zdzisław Sokal
 • Krajowa Izba Gospodarcza – Członkini Zarządu i Zastępca Dyrektora Generalnego
  Karolina Opielewicz
 • Polska Izba Handlu – Wiceprezes Maciej Ptaszyński
 • Gonito – Prezes Zarządu Damian Wiszowaty
 • Amazon – Head of Marketplace Aleksandra Borycka
 • Edenred – Prezes Zarządu Sylwia Bilska
Przeczytaj opis

Mimo upływu niemal dwóch dekad od wejścia Polski do UE i stania się naszej gospodarki częścią unijnego wspólnego rynku, udział sektora MŚP w transgranicznej wymianie handlowej oraz sprzedaży usług jest niezadowalający. Przedsiębiorcy skupiają się głównie na rynku krajowym, a czasem na rynkach lokalnych, choć – dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii cyfrowych oraz powszechnemu dostępowi do Internetu – dostępne są narzędzia pozwalające na dotarcie do milionów klientów (konsumentów i kontrahentów) poza granicami Polski. Sektor e-commerce notował dwucyfrowy wzrost rok do roku, jednak od momentu wybuchu pandemii koronawirusa tempo tego wzrostu jeszcze wzrosło, ponieważ konsumenci zwrócili się ku zakupom w sieci na znacznie większą skalę. Co trzeba zrobić, by skorzystać z tej wznoszącej fali i zwiększyć zaangażowanie polskiego sektora MŚP w eksport? Jaką rolę mogą odegrać w tym instytucje państwowe, a jaką platformy zakupowe?

Regulacje ustawowe, a zdrowie

SALA BRUKSELA

MODERATOR

Grzegorz Ziemniak

Ekspert w obszarach ochrony zdrowia, przemysłu farmaceutycznego, wyrobów medycznych i gospodarki zdrowotnej. Współzałożyciel i partner Instytutu Zdrowia i Demokracji. Wydawca i autor Market Brief i FlashBrief24 Healthcare&Pharma.
Członek – założyciel Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji Batorego.
Ekspert z zakresu budowania strategii dla rynków regulowanych – zdrowie, energetyka, transport, telekomunikacja, media.
Wykładowca Collegium Civitas, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej.

 • Sejmowa Komisji Zdrowia – Przewodniczący Tomasz Latos
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego – dr Piotr Karniej
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – prof. kardiologii Anna Szymańska
 • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – ks. dr Arkadiusz Nowak, Przewodniczący Rady
  Organizacji Pacjentów przy Ministerstwie Zdrowia
 • Centrum im. Adama Smitha – Prezes Zarządu Andrzej Sadowski
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Główny Ekonomista Łukasz Kozłowski
Przeczytaj opis

Kluczowym czynnikiem warunkującym dobry stan zdrowia społeczeństwa jest nie tylko sprawnie funkcjonujący system ochrony zdrowia, ale również efektywnie wdrażane polityki zdrowia publicznego. W ostatnich latach szczególną skuteczność w tym zakresie dowiodło podejście oparte o redukcję szkodliwości. Zamiast dążenia do całkowitej eliminacji określonych zachowań negatywnie wpływających na stan zdrowia populacji, co zazwyczaj w praktyce okazuje się nieosiągalne, strategia ta koncentruje się na minimalizacji szkód związanych z ich występowaniem – co w praktyce przynosi znacznie bardziej pozytywne rezultaty. Państwo, poprzez regulacje ustawowe, dotyczące m.in. podatku akcyzowego oraz innych podatków pośrednich, może korzystnie oddziaływać na stan zdrowia społeczeństwa, poprzez różnicowanie stawek opodatkowania w zależności od stopnia szkodliwości określonych wyrobów. Celem dyskusji w ramach panelu będzie ocena efektywności polityki prozdrowotnej realizowanej w Polsce za pomocą regulacji prawnych oraz wypracowanie rekomendacji w tym obszarze.

Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami – szanse i zagrożenia

SALA AMSTERDAM

MODERATOR

Mateusz Rzemek

Dziennik Gazeta Prawna

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  Paweł Wdówik
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wiceprezes Tomasz Maruszewski
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki – Radca Ministra Katarzyna Tyczka
 • Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych – Wicedyrektor Marta Marciniak
 • Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego – Prezes Monika Zakrzewska
 • Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Wiceprezes Edyta Sieradzka
Przeczytaj opis

Przyjęta przez rząd „Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030” daje nadzieję, że polityka państwa skierowana będzie na skuteczne włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Niestety, mimo optymistycznego trendu, poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostaje znacząco niższy w stosunku do osób sprawnych. Oznacza to, że obecne działania na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami są niewystarczające. Kluczową rolę w osiągnięciu tego celu odgrywają m.in. szkoły zawodowe branżowe oraz pracodawcy, którzy przy wsparciu instytucji państwa są w stanie oferować miejsca pracy. Tym samym są gwarantem jednej z najlepszej rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami – rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Debata „Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami – szanse i zagrożenia” ma wskazać niezbędne kierunki, zmiany przepisów prawnych, mechanizmów wspierających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, jak również uwypuklić przyczyny blokujące ich aktywność zawodową.

Rynek pracy i jego wpływ na konkurencyjność działających przedsiębiorców

SALA LISBONA

Grażyna Spytek

MODERATOR

prof. Grażyna Spytek-Bandurska

Ekspert ds. Rynku Pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

 • Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko
 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg
 • ZUS – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska
 • Impel S.A. – Wiceprezes Zarządu Wojciech Rembikowski
 • Rekeep Polska S.A. – Dyrektor Działu Sprzedaży Adnrzej Różański
 • Rekeep Polska S.A. – Dyrektor Działu Prawnego Joanna Adamczyk
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Magdalena Lewandowska
Przeczytaj opis

Do czynników mających współcześnie wiodące znaczenie w kreowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw można zaliczyć ich liczbę, wielkość i strukturę; zróżnicowanie oferty produktowej; stopień nasycenia rynku; postęp technologiczny; odporność na zmiany zachodzące w otoczeniu. Ważną rolę odgrywa kapitał ludzki. Traktowany jest jako najcenniejszy element zasobów przedsiębiorstwa, o który należy dbać tworząc godziwe warunki pracy i oferując legalne, zgodne z prawem zatrudnienie. W przeciwnym razie, gdy dochodzi do nadużyć w kreowaniu podstaw prawnych świadczenia pracy, pojawia się niezdrowa konkurencja. Przedsiębiorcy obniżając koszty pracy wbrew obowiązującym przepisom są w stanie oferować tańszą usługę lub produkt, ale postępują nieuczciwie wobec tych, którzy działają zgodnie z prawem i przyjmują na siebie obciążenia ponosząc ryzyka: ekonomiczne, socjalne, osobowe.

Celem dyskusji panelowej jest identyfikacja najczęściej spotykanych nieprawidłowości na rynku pracy i poszukiwanie rozwiązań, aby je zlikwidować. W obszarze zatrudnienia głównym problemem jest zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, które są tańszą i bardziej elastyczną formą wykonywania powierzonych obowiązków. W sytuacji, gdy są spełnione cechy stosunku pracy, niedopuszczalne jest kreowanie przez strony innej więzi prawnej. Zatrudnienie w warunkach właściwych prawu pracy nie może być inaczej rozumiane, i to bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. W wielu przypadkach praktyka wygląda inaczej. Tracą na tym nie tylko pracownicy, ale też sami pracodawcy, bowiem dochodzi do naruszenia zasad konkurencyjności, uczciwego obrotu gospodarczego i słusznych interesów konsumentów.

Klauzula zatrudnieniowa ma zasadnicze znaczenie w zamówieniach publicznych. Wśród wymogów związanych z realizacją przez wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia wskazany jest warunek wykonywania czynności na podstawie stosunku pracy przez skierowane osoby, jeśli ich praca odbywa się w sposób określony w art. 22 Kodeksu pracy, a więc pod kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie, odpłatnie i osobiście. Zatem nie ma przyzwolenia na praktykę zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione charakterem stosunku. Uznawanie niepracowniczego statusu pracownika skutkuje zaburzeniem konkurencyjności, bo oznacza, że wykonując pracę taka osoba ma zdecydowanie mniej korzystny status prawny (np. brak prawa do urlopu, ochrony wynagrodzenia i stosowania norm czasu pracy), natomiast zatrudniający ją podmiot ponosi mniejsze koszty, osiągając te same korzyści, co z pracy pracownika wykonującego powierzone mu czynności na podstawie umowy o pracę.

Uczestnicy dyskusji panelowej zdiagnozują sytuację na rynku pracy, pokażą praktyki nieuczciwych działań i przedstawią rozwiązania naprawcze na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń. Ważną część panelu będzie stanowiła analiza propozycji dotyczących przeciwdziałania nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz zwalczania szarej strefy. Tematem debaty będzie też zwrócenie uwagi na jakość stanowionego prawa i jego przestrzeganie, skuteczność kontroli prowadzonej przez organy państwowe i linię orzecznictwa sądowego w zakresie prawidłowości stosowania podstaw prawnych zatrudnienia.

Gospodarka żywnościowa strategicznym zadaniem państwa

SALA ATENY

MODERATOR

Ryszard Zarudzki

były wiceminister rolnictwa – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Dyrektor Generalny Waldemar Humięcki
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Sekretarz Stanu Rafał Romanowski
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego – Prezes Jerzy Wierzbicki
 • Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Prezes Witold Boguta
 • Krajowa Rada Drobiarstwa – Dyrektor Generalny Dariusz Goszczyński
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Wiceprezydent Andrzej Steckiewicz
 • Izba Zbożowo-Paszowa – Prezes Monika Piątkowska
Przeczytaj opis

Celem debaty jest podjęcie dyskusji na temat kierunków rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, jak też wskazanie źródeł finansowania rolnictwa i gospodarki rolnej w nowej perspektywie finansowej. Ważnym elementem tej dyskusji będzie również „Pakt dla obszarów wiejskich”, źródła ryzyka i ich dywersyfikacja oraz rosnące koszty produkcji surowców rolnych, paliw i energii i ich wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i paszowe.

Efektem debaty mają być konkluzje dotyczące budowania stabilności tej tak ważnej gałęzi gospodarki.

Rynek pracy w obliczu kryzysu

SALA BRUKSELA

MODERATOR

Sylwia Bilska

Prezes Zarządu Edenred

 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg
 • ZUS – Prezes Gertruda Uścińska
 • Tchibo – HR Director Magdalena Bubeła
 • Poczta Polska S.A. – Beata Kossowska-Łuczak
Przeczytaj opis

Instrumenty bezgotówkowe jako narzędzie efektywnej kontroli, redukcji kosztów administracyjnych oraz eliminowania szarej strefy ¬– Jakich dodatkowych świadczeń od swoich pracodawców oczekują pracownicy? – Dostępność, wygoda i gwarancja celowości w bezgotówkowych instrumentach realizacji świadczeń pracowniczych – Rola państwa w kształtowaniu rozwiązań ułatwiających zapewnianie w firmach świadczeń pozapłacowych dla zatrudnionych (zachęty podatkowe i składkowe, ramy regulacyjne) ¬– Znaczenie zakładowych funduszy świadczeń socjalnych (ZFŚS) w zabezpieczaniu i poprawie sytuacji pracowników ¬– Wyzwania i możliwe rozwiązania w związku z uruchomieniem programów wsparcia żywnościowego w ramach nowej perspektywy finansowej UE, jak również innych form wsparcia realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej – Potencjał wykorzystania instrumentów bezgotówkowych w systemach wsparcia społecznego – Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku pracy poprzez nowoczesne instrumenty pozapłacowe – Rynek pracy w obliczu wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego, zagrożenia i rozwiązania

ORGANIZATOR

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MERYTORYCZNI